اميرالمومنين عليه السلام مي فرمايند:

خداوند براي ما شيعيان ما را انتخاب و………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بحارالانوار

كمك هاي نقدي خود را به شماره حساب هاي

۶۱۲۲۲۳۵۶۵۰۰۳۲۵۵۰۲

بانك ملت

و غير نقدي خود را به آدرس:

لنلتل رسلسيالبسيب سيانلسيل لاتلسي